Online na Pagpaparehistro ng Botante sa California

Maligayang paggamit ng website para sa Online ng Pagpaparehistro ng Botante sa California.

Mas Gustong Wika

Kung nais mong magpatuloy sa isang wikang iba sa Tagalog, mangyaring piliin ang iyong wika sa ibaba.

Mga Kalahok sa Safe at Home (Ligtas sa Tahanan)

Mangyaring HUWAG gamitin ang pormang ito upang magparehistro o muling magparehistro para makaboto sa isang kompidensiyal na programa sa tirahan tulad ng Safe at Home. Kung ang pagbahagi ng iyong tirahan ay makakapaglagay sa iyo sa isang panganib na nagbabanta sa buhay, maaaring karapat-dapat kang kompidensiyal na magparehistro para makaboto.

Para sa karagdagang impormasyon, tawagan ang programang Safe at Home sa (877) 322-5227 o bisitahin ang www.sos.ca.gov/registries/safe-home/.

Huling Araw ng Pagpaparehistro

Ang huling araw upang magparehistro o muling-magparehistro para makaboto para sa alinmang halalan ay 11:59:59 ng gabi Oras Pasipiko sa ika-15 araw ng kalendaryo bago ang halalang iyon.

Kung ang huling araw na ito ay nakalampas na:

Ang Kakailanganin Mo

Upang magparehistro online kakailanganin mo ang

  • Ang numero ng iyong lisensiya ng drayber sa California o kard ng pagkakakilanlan sa California,
  • Ang huling apat na bilang ng iyong numero ng social security at
  • Iyong petsa ng kapanganakan.

Ang iyong impormasyon ay ibibigay sa Kagawaran ng mga Sasakyang De-motor (Department of Motor Vehicles, DMV) ng California upang makuha ng kopya ng iyong pirma sa DMV.

Kung wala kang lisensiya ng drayber sa California o kard ng pagkakakilanlan sa California, magagamit mo pa rin ang pormang ito upang mag-aplay na magparehistro para makaboto sa pamamagitan ng pagkumpleto sa online na panayam bago lumampas ang 11:59:59 p.m. Pacific Time sa ika-15 araw ng kalendaryo bago ang isang halalan.

Karagdagang Impormasyon

Tingnan kung ikaw ay isang nagparehistro para makaboto at kung ganoon, sa anong county.

Kung ikaw ay 16 o 17 taong gulang, magagamit mo itong online na aplikasyon sa pagpaparehistro upang maagang magparehistro para makaboto.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagpaparehistro para makaboto bisitahin ang mula sa Kalihim ng Estado na Mga Madalas Itanong (Frequently Asked Questions).

May mga Katanungan o Gustong Mag-ulat ng Pandaraya?

Tawagan ang Nakahandang Linya para sa Botante ng Kalihim ng Estado sa (800) 339-2957 o ang opisina sa mga halalan ng iyong county.