Ghi Danh Cử Tri Trên Mạng California

Website Ghi Danh Cử Tri Trên Mạng California kính chào quý vị.

Chọn Ngôn Ngữ

Nếu quý vị muốn tiếp tục bằng ngôn ngữ khác không phải là Tiếng Việt, xin chọn ngôn ngữ của quý vị dưới đây.

Những Người Tham Gia Chương Trình Safe at Home (An Toàn Tại Nhà)

Xin ĐỪNG dùng mẫu này để ghi danh hoặc tái ghi danh bỏ phiếu nếu quý vị đã gia nhập một chương trình giữ kín địa chỉ như Safe at Home (An Toàn Tại Nhà). Nếu tiết lộ địa chỉ có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, quý vị có thể hội đủ điều kiện bỏ phiếu được giữ kín.

Muốn biết thêm chi tiết, hãy liên lạc với chương trình Safe at Home (An Toàn Tại Nhà) tại (877) 322-5227 hoặc đến www.sos.ca.gov/registries/safe-home/.

Hạn Cuối Ghi Danh

Nếu quý vị sắp ghi danh hoặc ghi danh lại không quá 15 ngày trước ngày bầu cử, quý vị cần hoàn tất quá trình Ghi Danh Cử Tri Trong Ngày và đích thân yêu cầu lá phiếu tại văn phòng bầu cử quận hoặc địa điểm bỏ phiếu của mình.

Để biết thêm thông tin về quá trình ghi danh cử tri và địa điểm bỏ phiếu, hãy liên hệ viên chức bầu cử quận tại địa phương của quý vị.

Quý Vị Sẽ Cần Gì

Muốn ghi danh trên mạng quý vị sẽ cần

  • Số bằng lái xe California hoặc thẻ căn cước California,
  • Bốn số cuối của số an sinh xã hội của quý vị và
  • Ngày sinh của quý vị.

Chi tiết về quý vị sẽ được cung cấp cho Nha Lộ Vận California (DMV) để lấy chữ ký DMV của quý vị.

Nếu quý vị không có bằng lái xe hay thẻ căn cước của tiểu bang California, quý vị vẫn có thể dùng mẫu đơn này để nộp đơn ghi danh cử tri. Tuy nhiên, quý vị cần thực hiện các bước bổ sung để hoàn tất việc ghi danh cử tri của mình.

Chi Tiết Khác

Kiểm tra xem quý vị đã được ghi danh bỏ phiếu chưa và nếu có thì tại quận nào.

Nếu quý vị 16 hoặc 17 tuổi thì có thể dùng đơn trên mạng này để ghi danh trước để bỏ phiếu.

Muốn biết thêm chi tiết về việc ghi danh bỏ phiếu, quý vị có thể đến Các Thắc Mắc Thường Gặp (Frequently Asked Questions) của Tổng Thư Ký Tiểu Bang.

Có Thắc Mắc hoặc Muốn Trình Báo Gian Lận?

Hãy gọi cho Đường Dây Hotline Cử Tri của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại số (800) 339-8163 hoặc văn phòng bầu cử quận của quý vị.