Trợ Giúp Website

Trang này thông tin về các điều kiện thích hợp nhất để xem website Ghi Danh Cử Tri Trên Mạng California (COVR).

Các Điều Kiện về Browser

Thích Hợp với Browser

Chương trình ứng dụng COVR thích hợp nhất khi dùng Microsoft Internet Explorer (IE) 8.0 trở lên, Opera 10 trở lên, hoặc bản mới nhất của Google Chrome, Mozilla Firefox, hoặc Safari. Nếu quý vị đang sử dụng bản cũ hơn của bất cứ browser (trình duyệt) nào trong số này, quý vị có thể cần nâng cấp lên bản mới nhất. Muốn nâng cấp browser, hãy đến https://browsehappy.com/.

JavaScript

Chương trình ứng dụng COVR cần mở JavaScript trong web browser của quý vị. Nếu tắt JavaScript, quý vị sẽ không thể ghi danh bằng đơn trên mạng của chúng tôi. Quý vị có thể lấy xuống một mẫu ghi danh để in ra và điền rồi gửi qua đường bưu điện.

Chương trình đọc PDF

Chương trình ứng dụng COVR có những đường nối đến các văn bản thuộc Portable Document Format (PDF) (Dạng Văn Bản Lưu Động), mà không thể trực tiếp mở bằng browser của quý vị. Muốn lấy xuống và cài đặt một chương trình đọc PDF miễn phí, quý vị có thể đến:

Sử Dụng Chương Trình Ứng Dụng COVR

Sử Dụng Chương Trình Đọc Màn Hình

Nếu chưa trả lời một câu hỏi cần thiết, quý vị không sang trang kế được. Muốn tiếp tục, hãy đọc lại trang đó từ đầu để nghe bất cứ chỉ dẫn hoặc cảnh giác nào để giúp trả lời câu hỏi. Sau khi trả lời câu hỏi, chương trình ứng dụng này sẽ cho quý vị sang trang kế trong bản phỏng vấn.

Các Ký Tự Đặc Biệt

Chương trình ứng dụng COVR chỉ chấp nhận các ký tự Anh Ngữ (tức là a, b, c, 1, 2, 3) và không chấp nhận bất cứ ký tự đặc biệt nào sau đây:

 • `
 • ~
 • $
 • %
 • ^
 • &
 • *
 • (
 • )
 • +
 • =
 • [
 • ]
 • {
 • }
 • <
 • >
 • ?
 • /
 • \
 • |

Nút "Back" ("Lui Lại") của Browser

Hãy dùng những nút "Previous" ("Trước") và "Next" ("Kế Tiếp") trong chương trình ứng dụng ghi danh chứ không dùng những nút "Lui Lại" của browser.

Tổng Thư Ký Tiểu Bang California không chịu trách nhiệm về bất cứ trục trặc nào về máy móc hoặc nhu liệu do việc cài đặt các công cụ của thành phần thứ ba gây ra, kể cả web browsers, plug-ins, hoặc những chương trình nào khác được đề nghị lấy xuống.