Truy Cập

Tổng Thư Ký Tiểu Bang cam kết cung cấp một website mà tất cả mọi người đều có thể truy cập. Website này được thiết kế để đáp ứng cấp AA của Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (Các Nguyên Tắc Hướng Dẫn về Truy Cập Nội Dung Web) của World Wide Web Consortium (W3C). Website này sử dụng ngôn ngữ ứng dụng theo đúng các nguyên tắc hướng dẫn của W3C cho HTML và CSS. Các nguyên tắc hướng dẫn này giúp các tổ chức thiết kế nội dung web dễ truy cập hơn cho người khuyết tật.

Văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang nỗ lực thiết kế tất cả các trang web của họ càng dễ truy cập và sử dụng càng tốt. Nếu quý vị khó truy cập website của Tổng Thư Ký Tiểu Bang California, xin gọi cho Đường Dây Hotline Cử Tri của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại (800) 339-8163 hoặc email cho Phối Hợp Viên Truy Cập của Tổng Thư Ký Tiểu Bang, Michael Green.

Sử Dụng Chương Trình Đọc Màn Hình

Nếu chưa trả lời một câu hỏi cần thiết, quý vị không sang trang kế được. Muốn tiếp tục, hãy đọc lại trang đó từ đầu để nghe bất cứ chỉ dẫn hoặc cảnh giác nào để giúp trả lời câu hỏi. Sau khi trả lời câu hỏi, chương trình ứng dụng này sẽ cho quý vị sang trang kế trong bản phỏng vấn.