Quyền Riêng Tư

Tổng Thư Ký Tiểu Bang California tôn trọng quyền riêng tư của quý vị khi xem các trang trên mạng Internet của chúng tôi. Chúng tôi không theo dõi hoặc thu thập bất cứ chi tiết gì về mỗi người đến mạng Internet của chúng tôi trừ những trường hợp nào đó mà họ có thể cần trợ giúp kỹ thuật.

Để bảo đảm càng có nhiều người có thể truy cập mạng của chúng tôi càng tốt, chúng tôi có theo dõi số người gộp chung đến xem những trang khác nhau trên mạng của chúng tôi và cũng theo dõi các loại browsers (trình duyệt) khác nhau được khách hàng của chúng tôi sử dụng.

Trừ phi được miễn theo Đạo Luật Hồ Sơ Công Cộng California hoặc đạo luật nào khác của tiểu bang, phần lớn chi tiết trong các văn kiện nộp cho văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang, dù bằng phương tiện điện tử hoặc đích thân đến nộp, đều được để cho công chúng xem xét. Tuyên Ngôn về Quyền Riêng Tư này không thay đổi việc công chúng có thể xem các chi tiết đó.

Chi Tiết Ghi Danh Cử Tri

Danh sách ghi danh cử tri không được công bố. Tuy nhiên, luật California cho phép một số chi tiết nào đó về cử tri được tiết lộ cho thành viên Lập Pháp California hoặc Quốc Hội Hoa Kỳ, hoặc cho bất cứ ứng cử viên nào, bất cứ ủy ban nào ủng hộ hoặc chống lại một dự luật được đưa vào lá phiếu, bất cứ người nào, cho mục đích bầu cử, nghiên cứu sâu rộng, báo chí, hay chính trị, hoặc cho các mục đích chính quyền. Ngay cả trong những trường hợp này, một số chi tiết vẫn được giữ kín và không bao giờ được tiết lộ cho bất cứ người yêu cầu nào: số an sinh xã hội của quý vị, số bằng lái xe của quý vị, và chữ ký của quý vị.