លទ្ធភាពចូលមើល

រដ្ឋលេខាធិការ ប្ដេជ្ញាចិត្ដដើម្បីផ្ដល់វ៉ឹបសៃត៍មួយដែលអាចចូលមើលបាន សំរាប់ភ្ញៀវទាំងអស់។ វ៉ឹបសៃត៍នេះបានរៀបរៀងឡើង ឲ្យស្របតាមថ្នាក់ពីរ-A នៃសន្ធិសញ្ញាវ៉ឹបសៃត៍សាកលលោក (World Wide Web Consortium, W3C) គោលការណ៍ណែនាំ មាតិកាលទ្ធភាពចូលមើលវ៉ឹបសៃត៍ 2.0។ វ៉ឹបសៃត៍នេះបានកសាងឡើងដោយប្រើលេខសំងាត់ ដែលប្រតិបត្ដិតាមគោលការណ៍ណែនាំនៃ W3C សំរាប់ HTML និង CSS។ គោលការណ៍ណែនាំជួយអង្គការទាំងឡាយឲ្យធ្វើមាតិកាវ៉ឹបសែត៍ រឹតតែអាចចូលមើលបានថែមទៀត សំរាប់មនុស្សដែលពិការ។

ការិយាល័យនៃរដ្ឋលេខាធិការ ខំខ្នះខ្នែងធ្វើឲ្យទំព័រវ៉ឹបសៃត៍ទាំងអស់របស់ខ្លួន មានលទ្ធភាពចូលមើលបាន និងងាយស្រួលជាទីបំផុតសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់។ បើសិនអ្នកមានការលំបាកចូលមើលវ៉ឹបសៃត៍របស់រដ្ឋលេខាធិការ សូមទូរស័ព្ទទៅ លេខពិសេសអ្នកបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋលេខាធិការ តាមលេខ (888) 345-4917ផ្ញើអ៊ីសំបុត្រទៅលោក Michael Green ជាអ្នកសំរបសំរួលនៃលទ្ធភាពចូលមើលរបស់រដ្ឋលេខាធិការ។

ការប្រើប្រដាប់អានទស្សនរូប

បើអ្នកមិនអាចជឿនទៅទំព័របន្ទាប់ទៀតបានទេ ពីព្រោះសំណួរបានដំរូវបានខានឆ្លើយ។ ដើម្បីជឿនទៅមុខទៀត សូមអានទំព័រជាសាថ្មី ចេញពីប៉ែកខាងលើ ដើម្បីស្ដាប់សេចក្ដីណែនាំ ឬសារស័ព្ទរំលឹក សំរាប់ជួយក្នុងការបំពេញសំណួរ។ កាលណាបានឆ្លើយសំណួររួចហើយ ការដាក់ពាក្យសុំនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជឿនទៅទំព័របន្ទាប់ទៀត ក្នុងការសំភាសន៍។